فعالیت های مهندسین هلدینگ ابرخشت در زمینه مشاوره

فعالیت های مهندسین هلدینگ ابرخشت در زمینه مشاوره به شرح زیر می باشد:

  • مطالعات مقدماتی
  • انجام مطالعات تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه
  • انجام مناقصه و نظارت

مرحله اول: مطالعات مقدماتی

مطالعات مقدماتی دارای دو قسمت اصلی است : 1- شناسایی و بررسی اولیه 2- تهیه طرح مقدماتی

مرحله دوم: انجام مطالعات تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه

هلدینگ ابرخشت سعی دارد با بررسی کامل و جامع درباره مصالح و سایر منابع محلی و مسائل مربوط به زمین شناسی , بهترین تصمیم را راجع به هر پروژه اخذ نماید

تهیه مشخصات فنی عمومی و خصوصی و تهیه جدول مقادیر کار مرحله مناقصه:

شروع مرحله مناقصه و نظارت با ابلاغ کتبی کارفرما خواهد بود. از نظر ما این مرحله دارای سه قسمت اساسی است:

  • انجام مناقصه و تعیین پیمانکاران
  • نظارت بر اجرای کار
  • نظارت در دوره نگهداری

افکار خود را به اشتراک گذارید